Hoa Tay

Tác giả: Đậu Kinh Luân

Ca sĩ: Khánh An (DRM 2011)

Ca sĩ khác: Xuân Nghi; Thụy Khanh; Ngọc Minh; Chưa Biết

Em muốn làm hoạ sĩ. Vẽ chim câu đùa tung cánh bay. Em muốn làm hoạ sĩ. Vẽ con trâu già bên lũy tre. Mẹ nói làm hoạ sĩ. Khó chi đâu nào đâu khó chi. Nhưng muốn làm hoạ si. Nhớ phãi cần cần có hoa tay. Hoa tay hoa tay hoa.

danh sách bài hát của ca sĩ Khánh An (DRM 2011)