Thiên Chúa Độ Lượng Và Khiêm Nhường ( Gs 2017)

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Minh Dan ( GIANGSINH 2017)

Thiên Chúa độ lượng và Khiêm nhường ( GS 2017). Trời cao ..muôn vì sao sáng …( Thiên Chúa ra đời / Xuống Trần ..Các Mục Đồng bao quanh.. Ngợi ca / Mừng ca …)2/. Chúa tôi / con nằm trong máng cỏ Chiên Bò / Lừa…. Màn đêm.

danh sách bài hát của ca sĩ Minh Dan ( GIANGSINH 2017)