Những album tạo bởi Tổ chức (2 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Trịnh Công Sơn & Tổ chức & Chủ vựa bưởi 120 2542
Khúc Lan & Tổ chức & Chủ vựa bưởi 31 1205