Những album tạo bởi Socsobai (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tan co 11 1098
Trẻ 8 641
Trữ trình buồn 17 1603