Những album tạo bởi Socsobai (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tan co 11 633
Trẻ 8 473
Trữ trình buồn 17 1170