Những album tạo bởi Socsobai (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tan co 11 1044
Trẻ 8 627
Trữ trình buồn 17 1562