Nhạc Nền Ngâm Thơ

Tác giả: Ngâm Thơ

Ca sỹ thể hiện: Tông La Thứ (Am); Tông Si Thứ (Bm)

Siêu tầm các bài beat để ngâm thơ cho các bài thơ ở Poem Database.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Ngâm Thơ