Bình Bát Như Lai

Tác giả: Nhạc Tâm Anh, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Thế Tôn, Ngài vào nhân gian. Bình bát như từ bi, để Ngài hóa duyên. Bát cơm ngàn nhà dâng lên. Quy kính Ngài trong đời. Với thành tâm kính nhất. Như Lai dùng pháp ban lành. Quy y và hướng theo Ngài. Pháp mầu dùng làm tu.

Đói Khát Giữa Vòng Nước Lũ Lịch Sử

Tác giả: Nhạc Vinh Sử, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Cơn mưa lũ trôi nhanh, bây giờ nước ngập nhiều nhà. Dân ta phải di cư, đi tìm đến chỗ bình an. Bao nhiêu tỉnh lâm nguy, Vũ Quang, như Đức Bồng, đang lũ nặng. Bà con đói khổ, nhiều người thân chết trôi. Hương Sơn thật.

Khuyến Tu

Tác giả: Nhạc Châu Kỳ & Hồ Đình Phương, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Đừng có sân si, cho tâm hồn, đau khổ. Đừng có bi ai, cho mắt lệ hoen sầu. Đời sống ưu tư, tâm ta còn mộng, còn mơ. Nếu mà biết quy y, năm giới để tâm tu hành. Vì bởi vô minh, tâm con nhiều ái dục. Giờ đã nương theo, nghe.

Nghe Thầy Thuyết Kinh

Tác giả: Nhạc Thanh Sơn, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Nghe Thầy thuyết kinh con đã ngộ thêm cuộc đời. Khi chưa hiểu rằng cuộc đời lắm nẽo đau thương. Tình yêu ích kỹ chỉ khổ đau. Tình yêu luyến ái đã hại nhau. Quyết tâm tu hành. Làm thêm đẹp trong tâm giải thoát ngàn sau. Khi.

Ngũ Giới

Tác giả: Nhạc Vĩnh Tâm, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Con nay sẽ quay về nương theo. Như Lai Pháp Tăng thật nhiệm mầu. Ngũ Giới với Tam Bảo lòng nguyện. Trọn đời chẳng rời luôn bền chí. 1. Giới thứ nhất cấm không được sát sinh. Không nên sát sanh hại sinh linh. Muôn nơi.

Niết Bàn Chân Lý

Tác giả: Nhạc Chưa Biết, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Con đứng bên bờ mê trông qua bờ giải thoát. Vì trong tâm, sân, si, nhiều tham ái. Làm khổ bao mọi người. Nay hướng về Phật tâm. Đẹp an vui đời sống, dứt trừ vòng vô minh. Với pháp môn hành trì, chuyên tu thiền quán. Phát.

Suối Nguồn Từ Bi

Tác giả: Nhạc Mạc Phong Linh, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ngày xưa Như Lai, giáng thế. Thuyết chơn kinh, cao thâm nhiệm màu. Ngày nay, chư Tăng tiếp nối. Pháp Như Lai sáng luôn với đời. Đời tham sân như sóng gió. Khiến cho ai thấy vậy chẳng lo. Từ bi yêu thương cho đời, phương pháp.

Tôn Giả A Nan Đa Văn Đệ Nhất

Tác giả: Nhạc Mạc Phong Linh & Mai Thiết Lĩnh, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Tôi kể người nghe, hoàng cung Xá Vệ, Bạch Phạn Vương vua chúa. Có những người con như Đề-Bà-Đạt-Đa, con thứ Ngài A-Nan. Thuở ấy đặt tên con Khánh Hỷ, tên khác A-Nan. Thân xinh như trăng rằm, thông minh vô cùng. Mọi người.

Tôn Giả Ca Chiên Diên Thuyết Pháp Đệ Nhất

Tác giả: Nhạc Châu Kỳ & Hồ Đình Phương, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Sinh Ngài Ca-Chiên-Diên. Vùng Nam-Ấn quá giàu. Cha thì phong quốc sư. Kinh thành A-van-ti. Có gia đình quá sang. Mọi người ai cũng khen. Bởi vì sinh con trai. Ngài luôn sống nuông chiều. Thề mà không đắm tâm. Suốt ngày.

Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp Đầu Đà Đệ Nhất

Tác giả: Nhạc Đài Phương Trang, lời Thích Trí Giải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Ai chuyên tu về khổ hạnh...Con bảo rằng: Ngài tên Ca-Diếp. Ấn Độ ngoại ô, trong kinh thành Vương-Xá. Gia đình thân thế quá giàu,..Người mẹ hiền tri. Khi thăm vườn hoa nở, thân mẫu thấy tâm vui. Bao nhiêu điềm lành đến, cây.

2 Pages12>
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Trí Giải (Lời)