Những album tạo bởi ThienDC (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tran Thien Thanh 24 603
Huong Dao 4 343
Tu Cong Phung 22 1040
Phan chien 9 1855
09 Nghe lai 39 1346
08 Ho Hoang Yen, Thai Hoa 12 1871
06 Bai khong ten 20 6 1257
05 Bai khong ten 10 14 1600
04 Bolero 14 2041
03 Lam Phương 29 1380
02 Pham Duy 39 1869
01 Karaoke chon 57 4829