Khúc Ca Giã Bạn

Tác giả: An Ninh

Tiếng gà gáy ,mảnh trăng nghiêng
Lời đối lời nên duyên phường vải
Hội còn vui bạn mình ơi ở lại
Đừng trách chi con gà gáy vô tình
Về miền ví giặm nhớ không anh
Về miền ví giặm anh hát cùng em
Dệt tình ta trong tình non nước
Mảnh trăng sáng soi lời hẹn ước
Hội còn vui về răng được mà về
Đêm phường vải gọi bạn mình ơi
Dòng sông Lam đong đầy câu ví giặm
Ơi câu ca gừng cay muối mặn
Đã dệt nên duyên thắm tình nồng
Về miền ví giặm nhớ không anh
Về miền ví giặm anh hát cùng em
Dệt trọn tình ta trong tình non nước
Mảnh trăng soi trọn lời hẹn ước
Hội còn vui về răng được mà về...

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/41725/khuc_ca_gia_ban.html.