Belemhem Nơi Con Chúa Ra Đời

Tác giả: Hoàng Minh Dan

BELEMHEM NƠI CON CHÚA RA ĐỜI …./ giáng trần
Belem …Nơi con Chúa ra đời…
Be lem nơi con Chúa nhập Ngôi
Be lem nơi Chúa / Ngài xuống / làm Người
( Nơi Ngài xuống cứu Đời …2/)
Loan báo tin mừng cho khắp mọi nơi / muôn nơi / mọi người
Mang vác Tin lành cho khắp Trần –gian …/ Dương gian ...

Vì Chúa là đấng Cứu thế …
Vì Chúa là Đấng Cứu sinh …
Chúa xuống đời mang vác tội trần gian / Ban phát tin lành cho khắp dương gian …
Ngài đã sinh ra ..trong gia đình Nazaret Năm xưa ….( Belem …nơi ..con )

EMANUENOEL … EMANUENOEL ….asa ….ra …
Ap sa ra …. EMANUENOEL ….ThiênChúa Ở ..cùng Chúng …ta ….
….( Belem …nơi ..con )

Mung DON CHUA GIANG -SINH
Ns Hoang Minh Dan NOEL 2017

Nguồn: http://lyric.tkaraoke.com/42058/belemhem_noi_con_chua_ra_doi.html.