Lý Con Sáo

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: AC&M Band

Ai đem con sáo sang sông. Để cho, để cho con sáo (ơi người ơi !). Sổ lồng (ơi người ơi) bay xa. Sổ lồng (ơi người ơi) bay xa. Non cao ai đắp nên cao. Bể sâu, bể sâu nhờ bởi (ơi người ơi). Ai đào (ơi người ơi) nên sâu.

Lý Con Sáo 1

Tác giả: Dân Ca

Ai ai đem ai đem bằng chim sáo. Ừng ưng ứng ưng ừng. Sang sang sang sang sang sông. Ai đem chim sáo sang sông. Tình bằng sang sông. Ứng ưng ưng ưng ứng ưng. Tình bằng bay xa. Ứng ưng ưng ưng ứng ưng. Cho cho nên.

Lý Con Sáo 15

Tác giả: Dân Ca

Ai đem con sáo í ì i. Sàng sang sáng i tình bằng sang sông. Tình bằng sang sông í i i. Để cho là cho con sáo í í ì i i. Sổ là sô số sô sổ lồng. Con sáo bay sổ lồng con sáo bay. Nọ đưa em gái lấy chồng xa. Thuyền xa.

Lý Con Sáo 2

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Ai đem con sáo mà sang sông. Lâm cái ly ta hồi con sáo ơi nàng ơi. Xuân tú xuân ờ ta tú hồi. Đôi hường nhan phập phồng lá gan. Đôi hường nhan phập phồng lá gan. Chiều chiều vịt lội mà sáo bay. Tai lắng nghe nghe bầy gọi.

Lý Con Sáo 21

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: AC&M Band

Ai đem con sáo sang sông.. Ai đem con sáo sang sông.. Cho sáo sổ lồng. Cho sáo sổ lồng. Sổ lồng bay xa con sáo xa bay xa. Sổ lồng bay xa con sáo bay bay xa. Ai cho con sáo ăn cơm.. Ai cho con sáo ăn cơm. Cho sáo rửa.

Lý Con Sáo 22

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Mr Hiệp

Ợ ơ ợ ơ. Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông ơ ơ. Cho nên cái mà con sáo ợ ơ ợ ơ sổ lồng cái kìa bay xa, cái kìa bay xa, cái lý sông mã, cái lý xàng xê. Đôi ta về thiềng thị ơi sáo bay ơi ợ ơ ợ ơ. Ai xui.

Lý Con Sáo 24

Tác giả: Dân Ca

Ai đưa con sáo qua sông rồi lại qua sông.. Cho nên con sáo sổ lồng bay xa.. Con sáo sổ lồng rồi con sáo bay xa con sáo bay xa.. Ai đưa con sáo qua sông rồi lại qua sông.. Cho nên con sáo sổ lồng bay xa.. Con sáo sổ lồng.

Lý Con Sáo 27

Tác giả: Dân Ca

Ai đem con sáo kìa lại qua sông. Cho nên tang tình con sáo nọ sổ lồng bay xa sổ lồng bay xa. Đồn rằng tang tình bớ cái mà bay xa. Ai đem con sáo kìa lại qua sông. Cho nên tang tình con sáo nọ sổ lồng bay xa sổ lồng bay.

Lý Con Sáo 28

Tác giả: Dân Ca

Ai đem con sáo mà sang sông. Cho nên tang tình con sáo í a. Rường ơ là là sổ sổ lồng xa. Kìa lại bay xa là là. Sổ sổ lồng xa rồi lại bay xa. Ai đưa con sáo mà qua sông. Cho nên tang tình con sáo í a. Rường ơ là là sổ.

Lý Con Sáo 3

Tác giả: Dân Ca

Ai đem con sáo sang sông. Để cho để cho con sáo. Ố ô tang ố tang tình tang. Sổ lồng ố tang tình tang xa bay xa. Tình là xa bay xa. Ố tang ố tang tình tang. Tình tang tình ố tang tình tang. Ố tang ố tang tình.