Đi Cấy

Tác giả: Dân Ca

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Hòa Tấu (Đàn Bầu); DRM 2011 Minh Hạnh - Trính Dũng - Nhóm 5 Dòng Kẻ

Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen. An cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm. Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho trong ấm.

Ba Cô Lên Chùa

Tác giả: Chưa Biết

Ba nàng ở tận làng xa. Lên chùa dự hội làng ta. Yếm thắm mặn mà, mang thắt lưng xanh. Cô hỡi cô, có chồng chồng chưa? Có chồng chồng chưa? Tối đèn ta sẽ dắt cô ra về. Dắt cô ra về... Ý còn muốn cho, muốn cho nên.