Trầm Hương Đốt

Tác giả: Bửu Bát

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Trầm hương đốt, xông ngát mười phương. Nguyện nguyện kính đức Nghiêm Từ vô lượng. Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vần vần khói kết mây lành cúng dường. Ðạo nhiệm màu đã lang truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng.

Ngày Mai Đây Bình Yên

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly

Bao nhiêu người đã ra đi. Ngày mai đây bình yên vì mọi nơi đã lên mồ hoang. Ngày mai đây nhìn quanh lòng sẽ thấy xót xa vô cùng. Mẹ già đi lom khom tìm trên bãi vắng. Tìm mộ đứa con hôm nay không còn để đón thanh bình.