Tiếng Trống Mê Linh

Tác giả: Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Huyền; Thanh Nga

Hỡi Phu tướng.Cách tường thành phu tướng. Không thể nào thấy được. Nhưng tâm linh chàng ắt sẽ cảm thông. Nay thiếp vọng bàn thờ trước cửa Liên lâu thành. Hương khói nhạt xin chàng chứng giám. Nhớ năm xưa chúng ta cùng.