Súc Xắc Súc Xẻ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết

Xúc xắc xúc xẻ. Năm mới năm mẻ. Nhà nào còn thức. Mở cửa cho chúng tôi. Xúc xắc xúc xẻ. Năm mới năm mẻ. Nhà nào còn thức. Mở cửa cho chúng tôi. Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp. Bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng.