Ông Ninh Ông Nang

Tác giả: Lê Thương

Ca sĩ: Diễm Thúy

Ca sĩ khác: Bạch La & Phương Mai; Khúc Minh & Tư Anh

Ông nỉnh ông ninh. Ông ra đầu đình. Ông gặp ông nảng ông nang. Ông nảng ông nang. Ông ra đầu làng. Ông gặp ông nỉnh ông ninh. Nang ninh đầu đình. Và ninh nang đầu làng. Và nang ninh đầu đình. Và ninh nang đầu làng.

danh sách bài hát của ca sĩ Diễm Thúy