Đi Cấy

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: DRM 2011 Minh Hạnh - Trính Dũng - Nhóm 5 Dòng Kẻ

Ca sĩ khác: Chưa Biết; Hòa Tấu (Đàn Bầu)

Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen. An cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng. Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm. Chơi trăng ngoài thềm ý rằng cầu cho trong ấm.

danh sách bài hát của ca sĩ DRM 2011 Minh Hạnh - Trính Dũng - Nhóm 5 Dòng Kẻ