Súc Sắc Súc Sẽ

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Phi Long & Bảo An

Súc Sắc Súc Sẽ. Năm mới năm mẻ. Nhà nào còn khách, mở cửa cho chúng tôi. Súc Sắc Súc Sẽ. Năm mới năm mẻ. Nhà nào còn thức. Mở cửa cho chúng tôi. Bước lên giường cao, thấy đôi rồng thấp. Bước xuống giường thấp, thấy.

danh sách bài hát của ca sĩ Phi Long & Bảo An