chợt nhớ

Tác giả: Nhất Trung

Ca sĩ: (Quang Dung) - KdDo_Rair1232

Ca sĩ khác: Quang Dũng; Hoàng Nguyên

Chợt nhớ năm xưa đôi ta cùng trường. Chung đường chung lối nhưng chẳng chung đôi. Em về bên ấy tôi ở bên đây. Tình tôi tôi giữ tình em em cầm. Chợt đến như mơ nghe bao muộn màng. Tôi giờ lỡ bước em đã sang ngang. Không lời.

danh sách bài hát của ca sĩ (Quang Dung) - KdDo_Rair1232