Làm Lại Từ Đầu

Làm Lại Từ Đầu
Xin yêu lại từ đầu
Dẫu tình có thương đau
Một lần thôi xa cách
Cho môi mắt còn nhau
Người tạo: Ác Mìn
Ngày tạo: 5 tháng 9 năm 2012
Lượt xem: 2204
Số bài hát: 10 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN