Chung Tình image
Chung Tình
Lượt nghe: 101.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 27 tháng 12 năm 2020).
Duyên Tình image
Duyên Tình
Lượt nghe: 61.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 1 tháng 10 năm 2021).
Tội Tình 2 image
Tội Tình 2
Lượt nghe: 1074.
Người tạo: NguoiDepDiamond (vào ngày 19 tháng 10 năm 2013).
Tình Đời 2 image
Tình Đời 2
Lượt nghe: 80.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 28 tháng 9 năm 2021).
Lời Ru Tình image
Lời Ru Tình
Lượt nghe: 88.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 28 tháng 5 năm 2021).
Tình Phai 1 image
Tình Phai 1
Lượt nghe: 57.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 26 tháng 9 năm 2021).
oi tinh yeu image
oi tinh yeu
Lượt nghe: 120.
Người tạo: ducnet (vào ngày 7 tháng 12 năm 2010).
Cỏ Tình Tím image
Cỏ Tình Tím
Lượt nghe: 34.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 10 tháng 10 năm 2021).
Sóng Tình 1 image
Sóng Tình 1
Lượt nghe: 89.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 11 tháng 4 năm 2021).
Tình Và Xưa image
Tình Và Xưa
Lượt nghe: 74.
Người tạo: Bằng Lăng Tím (vào ngày 19 tháng 7 năm 2021).