Những album tạo bởi trungtran1 (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
mayden 6 1011
xomdao2 12 1589
xomdao 12 1497
hongnhan 6 1169
trung01 9 1060
trungtqtb 12 1032
trungmcua 6 795
trungN3 12 683