Những album tạo bởi trungtran1 (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
mayden 6 208
xomdao2 12 315
xomdao 12 305
hongnhan 6 244
trung01 9 169
trungtqtb 12 135
trungmcua 6 96
trungN3 12 109