Cát Bụi Cuộc Đời

Tác giả: Hà Sơn

Ca sỹ thể hiện: CÔNG BẰNG; Thái Dương; Kinh Kha VN

Này bạn thân ơi! Số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người. Về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày.