Con Thỏ

Tác giả: Chưa Biết

Ở lều tranh kia giửa nơi rừng vắng, người nhìn qua song thấy con thỏ trắng. Mệt nhoài đôi tai máu tuôn đỏ thắm. Nó đang khiếp sợ run run. Thỏ rằng: Ông ơi cứu tôi làm phước, người thợ săn kia nó đang đuổi bắt. Người bèn.