Tiếng Đàn Của Mẹ

Tác giả: HOÀNG ĐÌNH HÙNG & Anh Thi Đi

Ca sĩ: Lan Phương (beat)

Ca sĩ khác: Hoàng Đình Hùng

Trời cao đang khuya khoắt. Nữa đêm con thức giấc. Nghe tiếng đàn của mẹ. Tiếng đàn mandolin. Tiếng đàn nổi nhớ niềm tin.... Ngoài sân mưa lất phất. Nhưng mẹ không nước mắt. Tiếng đàn buồn rất nhẹ. Nét buồn trong thẩm.

3 Pages<123
danh sách bài hát của ca sĩ Lan Phương