MiMôZa

Tác giả: Trần Kiết Tường

Ca sĩ: Văn Thanh Tùng

Mi-mô-za! Từ đâu em tới ? Mi-mô-za! Vì sao em tới đất này ? Đà Lạt đồi nút chập chùng. Đà Lạt trời mây nước mênh mông ... ĐK:. Anh đã biết rồi, em ơi vì sao em tới. Anh đã biết rồi em ơi, vì em yêu cuộc sống.