Huynh Đệ Chi Binh

Tác giả: Anh Bằng

Ca sĩ: Mai Lệ Huyền & Choossen

Huynh đệ chi binh là gì đó anh Hai ? Huynh đệ chi binh là là huynh đệ chi binh… a la la. Huynh đệ chi binh là mình cùng chung đời lính. Thương nhau khác chi nhân tình. Từ người deuxième cùi bắp. Và rồi đi lên thượng.

danh sách bài hát của ca sĩ Choossen