Vu Lan Dâng Lễ

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Khưu Huy Vũ & Vũ Minh Lâm

Lời bài hát Vu Lan Dâng Lễ. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi. Tâm đà la ni. Con xin, thành kính dâng.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Minh Lâm