Những album tạo bởi trungtran1 (8 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
mayden 6 1098
xomdao2 12 1680
xomdao 12 1563
hongnhan 6 1265
trung01 9 1151
trungtqtb 12 1079
trungmcua 6 870
trungN3 12 739