Những album tạo bởi ha le (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
NGUYEN DUC QUANG 2 1061
BEST- VN 3 968
VONG CO-- RAT HAY 2 2396
N C - N H T 6 1186
NHAC CHIEN DAU 7 2356
PHAM DUY 3 1 1175
NHAC RAT HAY 3 1920
PHAM DUY 2 15 2077
N C - N H T 3 958
VERY GOOD 14 1939
PHAM DUY 1 18 2321
NHAC VN 2 23 2146