Những album tạo bởi ha le (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
NGUYEN DUC QUANG 2 796
BEST- VN 3 780
VONG CO-- RAT HAY 2 2105
N C - N H T 6 912
NHAC CHIEN DAU 7 1882
PHAM DUY 3 1 1011
NHAC RAT HAY 3 1703
PHAM DUY 2 15 1702
N C - N H T 3 723
VERY GOOD 14 1528
PHAM DUY 1 18 1886
NHAC VN 2 23 1708