Những album tạo bởi ha le (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
NGUYEN DUC QUANG 2 761
BEST- VN 3 759
VONG CO-- RAT HAY 2 2058
N C - N H T 6 853
NHAC CHIEN DAU 7 1812
PHAM DUY 3 1 990
NHAC RAT HAY 3 1663
PHAM DUY 2 15 1637
N C - N H T 3 685
VERY GOOD 14 1470
PHAM DUY 1 18 1806
NHAC VN 2 23 1642