Những album tạo bởi ha le (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
NGUYEN DUC QUANG 2 832
BEST- VN 3 808
VONG CO-- RAT HAY 2 2150
N C - N H T 6 951
NHAC CHIEN DAU 7 1960
PHAM DUY 3 1 1033
NHAC RAT HAY 3 1746
PHAM DUY 2 15 1769
N C - N H T 3 753
VERY GOOD 14 1618
PHAM DUY 1 18 1994
NHAC VN 2 23 1782