Những album tạo bởi Lưu Trung (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tổng hợp Giao Linh 84 3903
Tổng hợp Trúc Phương 49 2841
CS Hoàng Oanh 24 3470
Nhạc Vàng Tổng Họp 32 6644