Những album tạo bởi Lưu Trung (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tổng hợp Giao Linh 84 3780
Tổng hợp Trúc Phương 49 2686
CS Hoàng Oanh 25 3363
Nhạc Vàng Tổng Họp 32 6534