Tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn Lê Tâm & Lưu Quang Vũ

Ca sỹ thể hiện: Ngô Hồng Quang; Anh Thơ; Nguyễn Lê Tâm

Trái đất rộng bao thứ tiếng í a. Tiếng í a Việt quê ta hồn nhiên lời nói. Thánh thót như lời ca ớ tiếng đàn. Lời ca tiếng đàn. Mỗi í a sớm dậy. Thân thiết nghe bốn bề. Người a í a qua đường. Chung tiếng Việt cùng.