Những album tạo bởi locky (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Group Anniversary Dec 17th 2011 45 4950
Chi and Hoanh 13 3967
HKL #2 10 2409
HKL #1 10 3784