Xin Tin Yêu

Tác giả: Ngọc Huân

Ca sỹ thể hiện: Gia Ân

Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô, Xin tin yêu vào nơi Đức Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi khỏi tình Chúa Kitô. Không ai tách lìa chúng tôi. Xin tin yêu vào nơi Ngài là Đức Kitô. Là tình yêu cao vời khôn ví vời khôn ví. Bao.