Đêm Uy Linh

Tác giả: Thanh Lâm

Ca sĩ: Anh Dũng & Ca Đoàn Ngàn Thông

Bao tháng năm khắp nơi ngóng mong. Bóng Vua Bình An sẽ ngự qua dẫn soi đường. Xin đến thăm xóa tan tối tăm. Để cuộc đời hết bao điêu tàn. Trong gió ngàn giữa bao ánh quang. Chúa Thiên Đàng giáng sinh ngự trong chốn cơ.

danh sách bài hát của ca sĩ Ca Đoàn Ngàn Thông