Vuốt Mặt

Tác giả: Anh Việt Thu

Ca sĩ: Việt Dzũng & Nguyễn Ánh

Tổ Quốc vấn khăn tang, mây che phủ đầu. Trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu. Hàng vạn nhà ra tro ra khói bốc cao trời. Hàng vạn người dân không cơm không áo rét căm căm. Hàng vạn người dân tay ôm tay bế.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Ánh