Ánh Đạo Vàng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Chúc Linh

Ca sĩ khác: Thanh Tuyền; Gia Huy; Ngọc Minh; Hà Thanh; NguoiDepDiamond

Từ ngàn xưa phương thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa thái tử con vua Tịnh Phạn. Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm. Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ. Tất Đạt Đa quyết.

danh sách bài hát của ca sĩ Chúc Linh