Có Ai Nói Với Em Chưa / 有没有人告诉你 - Tông Hoa / 宗华

Tác giả: Nhạc Ngoại (Trung Hoa)

Ca sĩ: Trần Sở Sinh

当 火 车 开 入 这 座 陌 生 的 城 市, dāng huỏ chē kāi rù zhè zuò mò shēng de chéng shì. 那 是 从 来 就 没 有 见 过 的 霓 虹. Nà shì cóng lái jiù méi yỏu jiàn guò de ní hóng. 我 打 开 离 别 时 你 送 我 的 信 件, wo dạ kāi lí bié shí ni sòng wo de xìn.