Work

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Rihanna & Drake

Work, work, work, work, work, work. He said me haffi. Work, work, work, work, work, work! He see me do mi. Dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt! So me put in. Work, work, work, work, work, work. When you ah guh. Learn,

2 Pages<12
danh sách bài hát của ca sĩ Drake