Những album tạo bởi khuongthai (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
---Khánh Ly--- 9 2091
---Evils Phương--- 8 1993
---Đức Tuấn--- 2 843
---Ý Lan-- 14 1674