Những album tạo bởi BADOSABI (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tuyển tập sáng tác Hoài Linh 11 1468
Tuyển Trúc Phương 10 1567
Tuyển tập Vinh Sử 10 4551
Tuyển tập Mưa V.3 8 2692
Tuyển tập Mưa V.2 9 2706
Tuyển tập Mưa 9 3633
Tuyển tập Vũ Thành An 11 4895
Tuyển tập Khánh Băng-Tâm Anh 7 3051
The Best of Nguyên Khang V.1 9 2810
The best of Quốc Đại V.2 9 2701
The best of Quốc Đại V.1 9 2720
The best of Thiên Kim 11 3597