Những album tạo bởi BADOSABI (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tuyển tập sáng tác Hoài Linh 11 1636
Tuyển Trúc Phương 10 1654
Tuyển tập Vinh Sử 10 4738
Tuyển tập Mưa V.3 8 2840
Tuyển tập Mưa V.2 9 2883
Tuyển tập Mưa 9 3774
Tuyển tập Vũ Thành An 11 5139
Tuyển tập Khánh Băng-Tâm Anh 7 3142
The Best of Nguyên Khang V.1 9 2945
The best of Quốc Đại V.2 9 2813
The best of Quốc Đại V.1 9 2843
The best of Thiên Kim 11 3745