Những album tạo bởi BADOSABI (12 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tuyển tập sáng tác Hoài Linh 11 1572
Tuyển Trúc Phương 10 1613
Tuyển tập Vinh Sử 10 4648
Tuyển tập Mưa V.3 8 2774
Tuyển tập Mưa V.2 9 2821
Tuyển tập Mưa 9 3704
Tuyển tập Vũ Thành An 11 5053
Tuyển tập Khánh Băng-Tâm Anh 7 3111
The Best of Nguyên Khang V.1 9 2904
The best of Quốc Đại V.2 9 2771
The best of Quốc Đại V.1 9 2794
The best of Thiên Kim 11 3685