Bởi Thương Chàng

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng & Nguyễn Nam An

Tính Tính tính tình tang, tình tang tính tính. Tính tính tình tang, tình tang tính tính. tính. Bởi thương chàng nên em làm thơ, nên em làm thơ. Thơ sáng lung linh cặp mắt em tròn, mắt em tròn. Thơ viết mực xanh bàn tay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Nam An