Tiếc Thương

Tác giả: Anh Bằng & Cao Tần

Ca sỹ thể hiện: Như Quỳnh; Lâm Nhật Tiến

Không nhận ra người nữa. Đầu người vỡ tan rồi. Toàn thân đầy vết đạn. Ôi tượng hình tả tơi. Súng trận không còn đó. Nón sắt vương nơi nào. Bệ ngồi trơ sương gió. Người ơi người về đâu? Tôi vịn vào pho tượng. Tượng trách non.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cao Tần