Cúng Hương Tán Phật

Tác giả: Kinh Tụng Pháp Hoa & Võ Tả Hân (Phổ Nhạc)

Ca sỹ thể hiện: Hòa Tấu; Hạ Vy

Nguyện đem lòng thành kinh. Gửi theo đám mây hương. Phưởng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo. Theo tự tánh làm lành. Cùng pháp giới chúng sanh. Cầu phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố. Xa bể.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Võ Tả Hân (Phổ Nhạc)