Những album tạo bởi Đêm bùôn Tĩnh lẽ (3 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Nhật Ký Chiến Trường 3 1138
Chuyện Chúng Mình 10 5117
Duy Khánh 22 2572