Nhớ Quê

Tác giả: Nhạc Doãn Nguyễn, thơ Xuân Quỳ

Ca sỹ thể hiện: Tân Nhàn; Phương Anh

Đất khách xa nhà ta nhớ quê Luôn luôn canh cánh một ngày về Cây đa giếng nước sân đình ấy

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Quỳ (Thơ)