Quy Ngưỡng Phật Đà

Tác giả: Phan Phan Nguyễn

Ca sỹ thể hiện: Phương Thủy

Lạy phật từ bi con đã quay về. Tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện. Nguyện cầu mười phương tám thế. Nhân gian bình an trầm hương tỏa khắp mười phương. Ngàn tiếng kinh khuya dịu âm vang trời đêm. Thân con vốn nghiệp.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phan Phan Nguyễn