Hà Nội Viêng Chăn

Tác giả: Nhạc Lào Việt, lời Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Chưa Biết; Tốp Ca Việt - Lào

Hà Nội, Viêng Chăn. Hâu hắc pây kăn, hâu xá ma ki. Xa ma ki, xa ma ki. Ô khuông xăm băng mây ti. Sơn xát hâu mi, tè đức đầm bằng. Uồm xái bu luống Uồm mê kổng, poong đong mái mẳn. Uông khuống ta kon điêu kăn. Hà Nội Viêng.

Quy Y Phật Pháp Tăng

Tác giả: Nhạc Phạm Thế Mỹ, lời Chưa Biết

Ca sỹ thể hiện: Khả Tú

Quy y phật pháp tăng. Quý y đấng tối cao Phật Đà. Quy y rồi ta không lo. Bao đau khổ vấn vương đời ta. Ráng tu đi, ráng tu đi. Pháp phật thừa rạng ngời cao thâm. Ráng tu đi, ráng tu đi. Ráng tu đời rọi mình trong.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Chưa Biết (Lời)