Quay Về Tỉnh Thức

Tác giả: Nhạc Võ Ngọc Toản, thơ Thích Nhật Từ

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Một quãng đời nổi trôi đắm mê trong danh lợi. Một quãng đời buông xuôi cảm thân phận lẻ loi. Một quãng đời ăn chơi nhuốt nhơ thân đọa đày. Để cái tâm tham vọng suốt ngày sống trong cơn mộng. Một hành vi lầm lỗi gieo bao.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Nhật Từ (Thơ)