Trầm Hương Đốt

Tác giả: Bửu Bát

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Minh; Hà Thanh; NguoiDepDiamond

Trầm hương đốt, xông ngát mười phương. Nguyện nguyện kính đức Nghiêm Từ vô lượng. Cầu cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vần vần khói kết mây lành cúng dường. Ðạo nhiệm màu đã lang truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bửu Bát