Quay Tơ

Tác giả: Thanh Nga

Dòng tơ tươi thắm đau thân tằm se mình. Lòng vương tơ với tâm sự vì cuộc đời. Người ta khi sống yên cuộc đời như tằm. Dầu cho nắng sương vẫn vẹn niềm vui. Từng dòng tơ mướt thắm là tằm đau rút máu. Để điểm tô cho đời.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Nga (Lời)